Loading color scheme

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia na podstawie umowy
z pracodawcą o pracę z młodocianym pracownikiem w celu praktycznej nauki zawodu.

Odbywają się one we wskazane przez dyrektora dni w tygodniu. Ocena z zajęć praktycznych jest przekazywana wychowawcy klasy w formie zaświadczenia od pracodawcy.

Wzór zaświadczenia do pobrania: zaświadczenie.

Młodociany pracownik podlega w czasie realizacji ww. umowy Kodeksowi Pracy.

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa odbywana jest przez uczniów Technikum w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

W celu jej odbycia uczeń:

  • nawiązuje kontakt z pracodawcą, u którego chciałby odbyć praktykę zawodową (zalecane jest złożenie podania);
  • po uzyskaniu zgody pracodawcy najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki uczeń przekazuje wychowawcy pełne dane firmy (nazwę bez skrótów, adres, telefon, mail).
  • uczeń przekazuje do przedsiębiorstwa przygotowana umowę, odbiera podpisaną i dostarcza ją do szkoły;
  • odbiera i prowadzi dzienniczek praktyk, a po zakończeniu bezzwłocznie przekazuje go Wychowawcy.

Praktyka zawodowa nie wymaga od przedsiębiorcy umowy o pracę z uczniem, zgłaszania do ZUS
ani do Urzędu Skarbowego. Pracodawca ani uczeń nie otrzymują wynagrodzenia. Pracodawca nie musi mieć uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu.

Harmonogram praktyk ogłaszany jest przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego.

W imieniu Szkoły opiekunem praktyk jest wychowawca klasy, a w przedsiębiorstwie wskazany pracownik.

Harmonogram praktyk zawodowych

w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

                  w roku szkolnym 2020 / 2021

 

 

Lp.

 

Typ szkoły, klasa

 

Miejsce praktyki

 

Data praktyki

 

Nazwisko imię opiekuna praktyki zawodowej

 

 

1.

 

kl. III a

Technikum w zawodzie:

technik informatyk

 

 

firmy komputerowe, hurtownie, sklepy

( 4 tygodnie )

 

01.03. - 26.03.2021 r.

 

Agnieszka Jurczak

 

2.

 

kl. III c

Technikum w zawodzie:

technik logistyk

 

 

przedsiębiorstwa

logistyczne

( 4 tygodnie )

 

 

01.03. - 26.03.2021 r.

 

Piotr Kołodziej

       

 

3.

 

kl. III d

Technikum w zawodzie:

technik ekonomista

 

 

 

przedsiębiorstwa

( 2 tygodnie )

 

 

19.04. - 30.04.2021 r.

 

Eurydyka  Draus

 

4.

 

kl. III b

Technikum w zawodzie:

technik spedytor

 

przedsiębiorstwa

transportowe

( 4 tygodnie )

 

 

04.05. - 31.05.2021 r.

 

Justyna Kozłowicz

 

5.

 

kl. II a 4

Technikum w zawodzie:

technik informatyk

 

 

firmy komputerowe, hurtownie, sklepy

( 4 tygodnie )

 

04.05. - 31.05.2021 r.

 

Sylwia  Ptak

 

6.

 

kl. II b 4

Technikum w zawodzie:

technik ekonomista

technik handlowiec

 

 

 

przedsiębiorstwa

( 4 tygodnie )

 

 

04.05. - 31.05.2021 r.

 

Renata Jurzysta