Loading color scheme

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia na podstawie umowy
z pracodawcą o pracę z młodocianym pracownikiem w celu praktycznej nauki zawodu.

Odbywają się one we wskazane przez dyrektora dni w tygodniu. Ocena z zajęć praktycznych jest przekazywana wychowawcy klasy w formie zaświadczenia od pracodawcy.

Wzór zaświadczenia do pobrania: zaświadczenie.

Młodociany pracownik podlega w czasie realizacji ww. umowy Kodeksowi Pracy.

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa odbywana jest przez uczniów Technikum w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

W celu jej odbycia uczeń:

  • nawiązuje kontakt z pracodawcą, u którego chciałby odbyć praktykę zawodową (zalecane jest złożenie podania);
  • po uzyskaniu zgody pracodawcy najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki uczeń przekazuje wychowawcy pełne dane firmy (nazwę bez skrótów, adres, telefon, mail).
  • uczeń przekazuje do przedsiębiorstwa przygotowana umowę, odbiera podpisaną i dostarcza ją do szkoły;
  • odbiera i prowadzi dzienniczek praktyk, a po zakończeniu bezzwłocznie przekazuje go Wychowawcy.

Praktyka zawodowa nie wymaga od przedsiębiorcy umowy o pracę z uczniem, zgłaszania do ZUS
ani do Urzędu Skarbowego. Pracodawca ani uczeń nie otrzymują wynagrodzenia. Pracodawca nie musi mieć uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu.

Harmonogram praktyk ogłaszany jest przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego.

W imieniu Szkoły opiekunem praktyk jest wychowawca klasy, a w przedsiębiorstwie wskazany pracownik.

Harmonogram praktyk zawodowych

w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

w roku szkolnym 2021 / 2022

 

Lp.

Typ szkoły, klasa

Miejsce praktyki

Data praktyki

Nazwisko imię

opiekuna praktyki

zawodowej

1.

kl. III c 5

technik logistyk

przedsiębiorstwa

logistyczne

( 4 tygodnie )

 

08.11. - 03.12.2021 r.

 

Natalia Frysztak

 

2.

 

kl. III a 5

technik informatyk

firmy komputerowe, hurtowanie, sklepy

( 4 tygodnie

 

08.11. - 03.12.2021  r.

 

Monika Kosiorek

3.

kl. III b 5

technik spedytor

przedsiębiorstwa

( 4 tygodnie )

 

02.05. - 27.05.2022  r.

 

Weronika Łuczkiewicz

4.

kl. III d 5

technik ekonomista

przedsiębiorstwa

( 4 tygodnie )

 

07.03. - 01.04.2022 r.

 

 

Krystyna Kołodziej

5.

kl. III c 4

technik logistyk

przedsiębiorstwa

logistyczne

( 8 tygodni )

 

02.05. - 24.06.2022  r.

 

Monika Sarzalska

       

6.

kl. III a 4

technik informatyk

firmy komputerowe, hurtowanie, sklepy

( 4 tygodnie )

 

02.05. - 27.05.2022 r.

 

Sylwia Ptak

7.

kl. III b4

technik handlowiec

przedsiębiorstwa

( 4 tygodnie )

 

02.05. - 27.05.2022  r.

 

Renata Jurzysta