Loading color scheme

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności: Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Data opublikowania strony internetowej: 2020-08-14

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:
Nie wszystkie obrazy posiadają pełne opisy tekstów alternatywnych.

Ułatwienia:
czytnik ekranu
podwyższony kontrast (3 tryby wysokiego kontrastu)
zmiana rozmiaru czcionki na stronie
czcionka dla dyslektyków>
możliwość przywrócenia strony do ustawień wyjściowych
możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Braniewska.
< administracja@zsp2olawa.edu.pl
Tel. 71 313 26 36
Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE
Budynek główny
Adres: ul. 3 Maja 18 e, 55-200 Oława, tel. 71 313 26 36
Budynek główny obejmuje parter oraz trzy piętra.
Do klatek schodowych prowadzą schody.
Brak podjazdu dla wózków.
W budynku nie ma windy.
Istnieje możliwość umówienia się z interesantem na parterze budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek sali gimnastycznej
Adres jw.
Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy z wejściem na poziomie gruntu.
Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.