Loading color scheme

Kilka słów o naszej szkole

Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie tworzą dwie szkoły ponadpodstawowe:

 • Technikum Nr 2 w Oławie,
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oławie.

Są to publiczne szkoły dla młodzieży.  

W Technikum młodzież kształci się w zawodach:

 • technik informatyk,
 • technik spedytor,
 • technik logistyk,
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec.

W Branżowej Szkole I stopnia uczniowie kształcą się w zawodach:

 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • cukiernik,

Zespół Szkół im Zjednoczonej Europy w Oławie  to miejsce dla osób, które pragną poznać tajniki organizacji i funkcjonowania różnych firm i instytucji, a przede wszystkim uzyskać kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Uczniowie w toku nauki zdobywają wiedzę nie tylko na lekcjach w nowoczesnych pracowniach i gabinetach, ale także w czasie wycieczek zawodowych, na spotkaniach z przedsiębiorcami i specjalistami w wybranym zawodzie, na praktykach szkolnych oraz w wirtualnych przedsiębiorstwach.

Nasi absolwenci wiedzą, jak kreować swoja karierę zawodową i dostosować się
do zmieniającego się rynku pracy. Są chętnie zatrudniani przez przedsiębiorców,
ale podejmują również własną działalność gospodarczą i kontynuują naukę na studiach wyższych.

 

W szkole dbamy o rozwijania talentów i pasji uczniów, organizując

 • dodatkowe zajęcia sportowe,
 • wolontariat, w tym Świąteczną Zbiórkę Żywności oraz kawiarenki charytatywne,
 • Dzień dla Zdrowia,
 • wieczorki literackie i występy artystyczne,
 • konkursy i olimpiady przedmiotowe,
 • Noc Gier,
 • wymianę młodzieżową z partnerską szkołą w Niemczech.

BAZA SZKOŁY TO:

 • 10 pracowni do nauki przedmiotów zawodowych z nowoczesnym sprzętem komputerowym,
 • biblioteka z najnowszymi specjalistycznymi pozycjami wydawniczymi i beletrystyką,
 • wszystkie gabinety przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne,
 • nowoczesna pełnowymiarowa sala gimnastyczna z siłownią i boiskiem wielofunkcyjnym,

NASZE SUKCESY

 • Fundacja „Perspektywy” zaliczyła trzykrotnie Technikum Nr 2 w Oławie do grona najlepszych techników w Polsce i uhonorował nas raz BRĄZOWĄ i dwukrotnie SREBRNĄ TARCZĄ za wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Absolwenci od lat otrzymują tytuł Technika Roku Powiatu Oławskiego za najwyższe wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 • Sportowcy naszej szkoły docierają co roku do rozgrywek finałowych strefy wrocławskiej i wielokrotnie wygrywali sportową Licealiadę szkół powiatowych, a nasze osiągnięcia sportowe nagradzane były Pucharem Starosty Oławskiego.
 • Drużyna z klasy logistycznej to dwukrotni finaliści w ogólnopolskiej rywalizacji szkół
  w ramach programy Młody Lean Lider.
 • Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach artystycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
 • Otrzymaliśmy tytuł Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości za wdrażanie symulacji biznesowych w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
 • Uczniowie otrzymują stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a szczególnie uzyskują wsparcie stypendialne z programów regionalnych.

REGULAMIN KONKURSU „KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791”

REGULAMIN

KONKURSU „KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791”

 

 1. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historycznej, w tym także:

- Rozwijanie wiedzy historycznej wśród młodzieży.
- Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.
- Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
- Stworzenie uczniom możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych.
- Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
- Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

 1. Organizatorem konkursu  „Konstytucja 3 Maja 1791”, jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

 

 1. Konkurs „Konstytucja 3 Maja 1791” jest bezpłatny i jest udział w nim może wziąć każdy uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

 1. Konkurs ma zakres wojewódzki i prawo do udziału w nim ma każdy uczeń z klas IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I, II, III, IV szkół ponadgimnazjalnych. Przewiduje się przeprowadzenie testu.

 

 1. Zakres merytoryczny treści konkursu:

-Znajomość treści Konstytucji 3 Maja (Link do tekstu konstytucji: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html)

- Informacje o konstytucji do czasów współczesnych.

- Informacje o Święcie Konstytucji 3 Maja – (1772- czasy współczesne) .

- Tło uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kluczowe postacie.

- Malarstwo traktujące tematykę Konstytucji 3 Maja.

- Umiejscowienie Konstytucji 3 Maja w otoczeniu międzynarodowym.

 

 1. Zgłoszenia uczestników można dokonać do 19.04.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dawid.kulakowski@zsp2olawa.edu.pl (Należy podać imię i nazwisko, szkołę, klasę, adres e-mail na jaki zostanie wysłany test z aplikacji Kahoot – każdy indywidualny adres.)

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

 1. I Etap konkursu – szkolny - ma charakter zdalny. W celu zachowania zasady samodzielności odbywa się w szkole ucznia, pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez szkołę (z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego).
 2. II Etap konkursu – międzyszkolny – ma charakter zdalny. W celu zachowania zasady samodzielności odbywa się w szkole ucznia, pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez szkołę (z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego).

 

 1. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach:
 1. I etap w dniu 25.04.2022 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.
 2. II etap w dniu 27.04.2022 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.

 

 1. Do zgłoszonych uczestników dnia 25  kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00, drogą e-mailową (na adres indywidualny każdego z uczestników), zostanie przesłany link do aplikacji Kahoot, gdzie zostanie udostępniony test (Etap I).

 

 1. Do zgłoszonych uczestników dnia 27  kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00, drogą e-mailową (na adres indywidualny każdego z uczestników), zostanie przesłany link do aplikacji Kahoot, gdzie zostanie udostępniony test (Etap II).

 

 1. Zwycięzca I etapu konkursu jest wybierany w następujący sposób:

 

 1. Zwycięzcą szkolnym (I etapu) zostaje osoba, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań udostępnionych w przygotowanym teście – na aplikacji Kahoot.
 2. Punkty za pytania przyznawane są zgodnie z zasadą: im szybciej uczestnik dokona prawidłowej odpowiedzi, na każde z pytań, tym więcej punktów za nie otrzyma.

 

 1. Zwycięzca II etapu konkursu wybierany jest w następujący sposób:
  1. Zwycięzcą konkursu (II etapu) zostaje osoba, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań udostępnionych w przygotowanym teście – na aplikacji Kahoot.
  2. Punkty za pytania przyznawane są zgodnie z zasadą: im szybciej uczestnik dokona prawidłowej odpowiedzi, na każde z pytań, tym więcej punktów za nie otrzyma.
  3. W przypadku niemożności przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagród, zostaną one przesłane drogą pocztową.

 

 1. W konkursie udział weźmie max 60 osób – decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

 

 1. Po zalogowaniu się na stronie, do której odnosi przesłany link, należy wprowadzić swoje imię i nazwisko i rozpocząć wypełnianie testu.

 

 1. Sklasyfikowane zostaną osoby, które rozwiążą test najpóźniej do godziny 13:00 (zarówno I etap 25 kwietnia 2022 roku jak i II etap 27 kwietnia 2022 roku).

 

 1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do dnia 15 maja 2022 roku
  na stronie internetowej organizatora: https://www.zsolawa.edu.pl/.
 2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca (miejsce I, II, III) etapu międzyszkolnego.

 

 1. Akceptuję fakt, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu mój adres e-mail musi pozostać do dyspozycji organizatorów konkursu „Konstytucja 3 Maja 1791”.

 

 

ZGODA

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………….……. (uczestnik konkursu) oświadczam, że zamierzam brać udział w konkursie „Konstytucja 3 Maja 1791” i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………. (rodzic) działając jako opiekun ustawowy małoletniego/ej wymienionej powyżej wyrażam zgodę na niżej wymienione:

ZGODA na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie „Konstytucja 3 Maja 1791”, edycja I, organizowanego przez Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. konkursu.

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, kod pocztowy 55-200, przy ul. 3 Maja 18E, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu historycznego „Konstytucja 3 Maja 1791”, publikacji wyników oraz celach marketingowych. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Akceptuję regulamin.

Miejscowość i data         Rodzic lub opiekun         Uczestnik konkursu       Nauczyciel prowadzący

 

…………………………       …………………………       …………………………          ……………………………….

Regulamin - INTERIADA

Regulamin organizacji powiatowego konkursu informatycznego

Turniej wiedzy o Internecie – INTERIADA

dla uczniów szkoły podstawowej powiatu oławskiego

 

 

 • 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

 

 • 2. Cele  konkursu

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Internecie, w tym także:

- Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży.
- Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
- Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
- Stworzenie uczniom możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych.
- Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
- Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

 • 3. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu oławskiego.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu i zgłoszenie do konkursu szkoły przez formularz zgłoszeniowy.
 4. Uczestnik zgłasza się do konkursu u nauczyciela prowadzącego zajęcia z informatyki w szkole do której uczęszcza.
 5. Do pierwszego etapu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.
 6. Zgłoszenia do konkursu dokonują nauczyciele informatyki w wyznaczonym terminie.
 7. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.
 8. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

 • 4. Organizacja i zasady oceny prac Konkursu

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

I etap - Eliminacje szkolne – do 27.03.2023 r.

Ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników reprezentujących szkołę – przeprowadzają je nauczyciele informatyki według własnego uznania w  ustalonej przez siebie formie. Musi zostać wyłoniony 3 osobowy zespół, który weźmie udział w eliminacjach on-line.

II etap - Eliminacje międzyszkolne - 29.03.2023 r.

    Polega na rozwiązywaniu testu on-line przez Internet. Uczestniczą w nim 3 osobowe zespoły reprezentujące swoje szkoły, po jednym zespole z każdej szkoły. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować szkołę na stronie http://www.zsp2olawa.edu.pl/interiada/, a następnie otworzyć aplikację z testem w dniu wyznaczonym przez organizatora i odpowiedzieć na pytania. W rozwiązywaniu testu uczestniczy 3 osobowa drużyna reprezentująca szkołę. Podczas rozwiązywania testu można korzystać z Internetu.

     O ostatecznym wyniku decyduje ilość punktów i czas wykonania testu. Wyniki pojawią się na stronie konkursu w ciągu 24 godzin. Trzy najlepsze drużyny wezmą udział w finale.

III etap - Finał powiatowy – 05.04.2023 r.

    Przeprowadzony będzie w siedzibie organizatora - Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

    Każda szkoła jest reprezentowane przez 3 osobową reprezentację, której towarzyszy 5 osobowa grupa kibiców w tym jeden ekspert oraz jako opiekun grupy nauczyciel informatyki.

    Udział kibiców jest elementem gry, każda szkoła za przybycie z grupą kibiców
otrzymuje 1 pkt.

    Zespoły trzyosobowe odpowiadają na pytania testowe zamknięte podobnie jak w grze „Milionerzy”

    Wszystkie pytania mają tę samą wagę. Za poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt, brak odpowiedzi - 0 punktów.

    W grze można korzystać z następujących kół ratunkowych:

 1. pytanie do eksperta, którym jest jeden z kibiców danej drużyny (wcześniej wybrany),
 2. pytanie do publiczności – można bezpośrednio szukać odpowiedzi u swoich kibiców zwracając się do nich o pomoc,
 3. pół na pół, czyli odrzucenie dwóch złych odpowiedzi z czterech,

    Każde wymienione koło ratunkowe może być wykorzystane tylko jeden raz podczas zawodów.

    W razie remisu będzie przeprowadzona dogrywka, w której odpada ten zespół, który pierwszy nie udzieli odpowiedzi na pytanie lub jego odpowiedź będzie trwała dłużej.

    W dogrywce będzie wyłoniony zwycięzca po pierwszym rozstrzygającym pytaniu.

    W skład Jury wchodzą nauczyciele informatyki ze szkół biorących udział w finale oraz przedstawiciele organizatora.

    Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością zagadnień, o Internecie, które wykraczają poza podstawę programową.

 

    Drużyny, które biorą udział w finale zajmują następujące miejsca w Konkursie:

    a. I miejsce – Drużyna, która uzyskała najwyższy wynik punktowy w finale (bez uwzględniania wyników z eliminacji konkursu);

    b. II miejsce - Drużyna, która uzyskała drugi najwyższy wynik punktowy w finale (bez uwzględniania wyników z eliminacji konkursu);

    c. III miejsce - Drużyna, która uzyskała trzeci najwyższy wynik punktowy w finale (bez uwzględniania wyników z eliminacji konkursu).

    Zastrzegamy sobie możliwość zorganizowania trzeciego etapu konkursu w formie zdalnej.

 

 • 5. Zakres tematyczny konkursu

    Orientacyjny zakres tematyki:

 1. Internet w ujęciu historycznym
 2. Znajomość pojęć: adres IP, DNS, domena, serwer, router, protokoły sieciowe, FTP, Telnet, IRC, grupa dyskusyjna, czat, wideokonferencja,
 3. Co jest potrzebne do podłączenia? Rodzaje dostępu do Internetu. Kto zarządza Internetem?
 4. Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, Zasada działania poczty elektronicznej
 5. Kategorie domen, domeny krajowe i funkcjonalne
 6. Statystyka domen w Polsce, adresy pocztowe
 7. Udostępnianie witryny w Internecie
 8. Bezpieczeństwo w sieci, Internet a prawo
 9. E – usługi, e-praca, e-nauka, e-aukcje, e-zakupy, e-banki itp.

 

 • 6. Komisja Konkursowa

Siedzibą Komisji Konkursowej jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Do zadań komisji konkursowej należą:

- Opracowanie zadań konkursowych.
- Przygotowanie Konkursu od strony organizacyjnej i technicznej.
- Ocena prac i wyłonienie zwycięzców.
- Powiadomienie uczestników o wynikach.
- Zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych i samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów finałowych.
- Wydanie zwycięzcom dyplomów i nagród.

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności: Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Data opublikowania strony internetowej: 2020-08-14

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:
Nie wszystkie obrazy posiadają pełne opisy tekstów alternatywnych.

Ułatwienia:
czytnik ekranu
podwyższony kontrast (3 tryby wysokiego kontrastu)
zmiana rozmiaru czcionki na stronie
czcionka dla dyslektyków>
możliwość przywrócenia strony do ustawień wyjściowych
możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Braniewska.
< administracja@zsp2olawa.edu.pl
Tel. 71 313 26 36
Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE
Budynek główny
Adres: ul. 3 Maja 18 e, 55-200 Oława, tel. 71 313 26 36
Budynek główny obejmuje parter oraz trzy piętra.
Do klatek schodowych prowadzą schody.
Brak podjazdu dla wózków.
W budynku nie ma windy.
Istnieje możliwość umówienia się z interesantem na parterze budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek sali gimnastycznej
Adres jw.
Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy z wejściem na poziomie gruntu.
Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

RODO

Szanowni Państwo / Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W związku z powyższym, działając zgodnie z prawem i w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, publikujemy informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, jednocześnie zachęcając Państwa do zapoznania się z nimi.


Dane osobowe.

Art. 4 ust. 1 RODO wskazuje, że są to szelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator Danych Osobowych (ADO) oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będących uczniami jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, z siedzibą przy ul 3 Maja 18 E, na czele którego stoi Pani Dyrektor - Jadwiga Braniewska.

Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest nim Pani Katarzyna Bala-Antczak.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ZSmożna kontaktować się z IOD drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">biuro@abi-kancelaria.pl.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Działamy na podstawie przepisów: - art.6 ust.1 lit. c RODO, co jest wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych,
- Ustawa - Prawo oświatowe,
- Ustawa o systemie oświaty. 
Przetwarzamy również dane osobowe Państwa dzieci na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO) w związku z wykorzystaniem wizerunku dziecka w celu promowania jego sukcesów.

Dla poprawy bezpieczeństwa Państwa dzieci oraz dla zabezpieczenia mienia szkoły w ZSP Nr 2 funkcjonuje monitoring wizyjny. Dane zapisywane za pomocą kamer usuwane są po 21 dniach. Zapis
z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek może być udostępniony Policji, Sądom, Prokuraturze.

Dane które przetwarzamy

- imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci,

- data urodzenia dziecka
- elektroniczne dane identyfikacyjne takie jak numer telefonu, adres e-mail, nadany login do
dziennika elektronicznego,

- wizerunek dziecka (zdjęcia, krótkie filmy),
- adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

- dane psychologiczne dziecka (w przypadku orzeczeń Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, opinii psychologa, psychiatry),

- dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF, orzeczeń o niepełnosprawności, zaleceń lekarskich, karty szczepień, bilansów zdrowia).

 Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są w sytuacjach koniecznych i tylko zaufanym podmiotom, z którymi ZSP 2 posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:

- firma udostępniająca program informatyczny dla prowadzenia dziennika elektronicznego, dokumentowania przebiegu nauczania, tworzenia planu zajęć oraz ewidencjonowania czytelników biblioteki szkolnej.

- firma udostępniająca program informatyczny dla opracowania arkusza organizacji Szkoły
- towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów) – tylko za Państwa
zgodą,

- firma wykonująca tablo dla absolwentów Szkoły – tylko za Państwa zgodą,

W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać udostępnione organom ścigania.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 21 dni.

Państwa uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o konieczności lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest:

- wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z RODO, Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty,

- dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Nauczyciele
Uczniowie