Loading color scheme

Harmonogram rekrutacji

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl oraz złożenie przez kandydata w szkołach pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu wniosku i podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica od 15.05 do 19.06.2023 do godziny 15:00.
 2. Wprowadzenie do elektronicznego systemu danych o osiągnięciach oraz złożenie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów (zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu) od 23.06 do 10.07.2023 r. do godz. 15:00.
 3. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje  od 23.06 do 10.07.2023 r. do godz. 15:00.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych w pierwszym naborze 18.07.2023 r. godz. 10:00.
 5. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie od 18.07.2023 r.
 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć od 19.07 do 28.07.2023 r.
 7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół 31.07.2023 r. godz. 10:00.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BEZPOŚREDNIO W SZKOŁACH

 1. Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej od 1.08 do 3.08.2023 r. do godz. 15:00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły po rekrutacji uzupełniającej 09.08.2023 r.  godz. 10:00.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć od 10.08 do 17.08.2023 r. do godziny 15:00.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych po rekrutacji uzupełniającej 18.08.2023 r. godz. 10:00.

Uwaga

Dokumentem  niezbędnym przy przyjęciu do technikum i branżowej szkoły I stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

BEZPŁATNIE zaświadczenie można uzyskać mając skierowanie wydane przez szkołę ponadpodstawową w:

 1. Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. K. Baczyńskiego 1,  pokój 48 (wejście od byłego Pogotowia Ratunkowego) tel. 71 301 13 80. Od 19.07.2023 r.  po zakwalifikowaniu się do danej szkoły uczeń udaje się do niej po skierowanie. Konsultacja medyczna ucznia w obecności rodzica (w oparciu  o wywiad medyczny) przeprowadzona przez lekarza medycyny pracy będzie możliwa w każdy wtorek oraz środę w godzinach od 18:00 do 20:00.

W celu rejestracji, założenia karty i przeprowadzenia wywiadu medycznego, rodzic lub opiekun prawny dziecka może zgłosić się do gabinetu medycyny pracy w poniedziałek, czwartek od 8.00 do 13.00 lub wtorek, środa od 13.00 do 17.00.

Po konsultacji lekarz wyda stosowne zaświadczenie kwalifikujące ucznia do podjęcia nauki w zawodzie.

 1. NZOZ ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice pokój 125 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  tylko po wcześniej umówionej wizycie telefonicznej  tel. 71 38 122 62 (uczniowie z terenu Jelcz-Laskowic i okolic).  Od 19.07.2023 r. po zakwalifikowaniu się do danej szkoły uczeń udaje się do niej po skierowanie a następnie zgłasza się do NZOZ pok. 125 (lekarza medycyny pracy) celem wykonania badań i uzyskania zaświadczenia kwalifikującego ucznia do podjęcia nauki w zawodzie.

Uczeń może uzyskać maksymalnie 1 zaświadczenie

Uzyskane zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej do 22.09.2023 r. UWAGA! Zmiana terminu do 1.09.2023.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych