Loading color scheme

Harmonogram rekrutacji

 Lp     Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych  z ustaleniem tych okoliczności do 14 lipca 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych  w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  22 lipca 2021 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.
od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2 sierpnia 2021 r.
10   Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r.
11   Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 5 sierpnia 2021 r.
12   Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13   Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14   Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły