Loading color scheme

REGULAMIN KONKURSU „KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791”

REGULAMIN

KONKURSU „KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791”

 

 1. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historycznej, w tym także:

- Rozwijanie wiedzy historycznej wśród młodzieży.
- Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.
- Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
- Stworzenie uczniom możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych.
- Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
- Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

 1. Organizatorem konkursu  „Konstytucja 3 Maja 1791”, jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

 

 1. Konkurs „Konstytucja 3 Maja 1791” jest bezpłatny i jest udział w nim może wziąć każdy uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

 1. Konkurs ma zakres wojewódzki i prawo do udziału w nim ma każdy uczeń z klas IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I, II, III, IV szkół ponadgimnazjalnych. Przewiduje się przeprowadzenie testu.

 

 1. Zakres merytoryczny treści konkursu:

-Znajomość treści Konstytucji 3 Maja (Link do tekstu konstytucji: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html)

- Informacje o konstytucji do czasów współczesnych.

- Informacje o Święcie Konstytucji 3 Maja – (1772- czasy współczesne) .

- Tło uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kluczowe postacie.

- Malarstwo traktujące tematykę Konstytucji 3 Maja.

- Umiejscowienie Konstytucji 3 Maja w otoczeniu międzynarodowym.

 

 1. Zgłoszenia uczestników można dokonać do 19.04.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dawid.kulakowski@zsp2olawa.edu.pl (Należy podać imię i nazwisko, szkołę, klasę, adres e-mail na jaki zostanie wysłany test z aplikacji Kahoot – każdy indywidualny adres.)

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

 1. I Etap konkursu – szkolny - ma charakter zdalny. W celu zachowania zasady samodzielności odbywa się w szkole ucznia, pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez szkołę (z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego).
 2. II Etap konkursu – międzyszkolny – ma charakter zdalny. W celu zachowania zasady samodzielności odbywa się w szkole ucznia, pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez szkołę (z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego).

 

 1. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach:
 1. I etap w dniu 25.04.2022 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.
 2. II etap w dniu 27.04.2022 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.

 

 1. Do zgłoszonych uczestników dnia 25  kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00, drogą e-mailową (na adres indywidualny każdego z uczestników), zostanie przesłany link do aplikacji Kahoot, gdzie zostanie udostępniony test (Etap I).

 

 1. Do zgłoszonych uczestników dnia 27  kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00, drogą e-mailową (na adres indywidualny każdego z uczestników), zostanie przesłany link do aplikacji Kahoot, gdzie zostanie udostępniony test (Etap II).

 

 1. Zwycięzca I etapu konkursu jest wybierany w następujący sposób:

 

 1. Zwycięzcą szkolnym (I etapu) zostaje osoba, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań udostępnionych w przygotowanym teście – na aplikacji Kahoot.
 2. Punkty za pytania przyznawane są zgodnie z zasadą: im szybciej uczestnik dokona prawidłowej odpowiedzi, na każde z pytań, tym więcej punktów za nie otrzyma.

 

 1. Zwycięzca II etapu konkursu wybierany jest w następujący sposób:
  1. Zwycięzcą konkursu (II etapu) zostaje osoba, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań udostępnionych w przygotowanym teście – na aplikacji Kahoot.
  2. Punkty za pytania przyznawane są zgodnie z zasadą: im szybciej uczestnik dokona prawidłowej odpowiedzi, na każde z pytań, tym więcej punktów za nie otrzyma.
  3. W przypadku niemożności przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagród, zostaną one przesłane drogą pocztową.

 

 1. W konkursie udział weźmie max 60 osób – decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

 

 1. Po zalogowaniu się na stronie, do której odnosi przesłany link, należy wprowadzić swoje imię i nazwisko i rozpocząć wypełnianie testu.

 

 1. Sklasyfikowane zostaną osoby, które rozwiążą test najpóźniej do godziny 13:00 (zarówno I etap 25 kwietnia 2022 roku jak i II etap 27 kwietnia 2022 roku).

 

 1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do dnia 15 maja 2022 roku
  na stronie internetowej organizatora: https://www.zsolawa.edu.pl/.
 2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca (miejsce I, II, III) etapu międzyszkolnego.

 

 1. Akceptuję fakt, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu mój adres e-mail musi pozostać do dyspozycji organizatorów konkursu „Konstytucja 3 Maja 1791”.

 

 

ZGODA

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………….……. (uczestnik konkursu) oświadczam, że zamierzam brać udział w konkursie „Konstytucja 3 Maja 1791” i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………. (rodzic) działając jako opiekun ustawowy małoletniego/ej wymienionej powyżej wyrażam zgodę na niżej wymienione:

ZGODA na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie „Konstytucja 3 Maja 1791”, edycja I, organizowanego przez Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. konkursu.

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, kod pocztowy 55-200, przy ul. 3 Maja 18E, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu historycznego „Konstytucja 3 Maja 1791”, publikacji wyników oraz celach marketingowych. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Akceptuję regulamin.

Miejscowość i data         Rodzic lub opiekun         Uczestnik konkursu       Nauczyciel prowadzący

 

…………………………       …………………………       …………………………          ……………………………….