Loading color scheme

Regulamin - INTERIADA

Regulamin organizacji powiatowego konkursu informatycznego

Turniej wiedzy o Internecie – INTERIADA

dla uczniów szkoły podstawowej powiatu oławskiego

 

 

 • 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

 

 • 2. Cele  konkursu

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Internecie, w tym także:

- Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży.
- Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
- Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności.
- Stworzenie uczniom możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych.
- Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
- Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

 • 3. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu oławskiego.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu i zgłoszenie do konkursu szkoły przez formularz zgłoszeniowy.
 4. Uczestnik zgłasza się do konkursu u nauczyciela prowadzącego zajęcia z informatyki w szkole do której uczęszcza.
 5. Do pierwszego etapu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.
 6. Zgłoszenia do konkursu dokonują nauczyciele informatyki w wyznaczonym terminie.
 7. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.
 8. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

 • 4. Organizacja i zasady oceny prac Konkursu

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

I etap - Eliminacje szkolne – do 25.03.2024 r.

Ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników reprezentujących szkołę – przeprowadzają je nauczyciele informatyki według własnego uznania w  ustalonej przez siebie formie. Musi zostać wyłoniony 3 osobowy zespół, który weźmie udział w eliminacjach on-line.

II etap - Eliminacje międzyszkolne - 25.03.2024 r.

    Polega na rozwiązywaniu testu on-line przez Internet. Uczestniczą w nim 3 osobowe zespoły reprezentujące swoje szkoły, po jednym zespole z każdej szkoły. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować szkołę, a następnie otworzyć aplikację z testem w dniu wyznaczonym przez organizatora i odpowiedzieć na pytania. W rozwiązywaniu testu uczestniczy 3 osobowa drużyna reprezentująca szkołę. Podczas rozwiązywania testu można korzystać z Internetu.

     O ostatecznym wyniku decyduje ilość punktów i czas wykonania testu. Wyniki pojawią się na stronie konkursu w ciągu 24 godzin. Trzy najlepsze drużyny wezmą udział w finale.

III etap - Finał powiatowy – 05.04.2024 r.

    Przeprowadzony będzie w siedzibie organizatora - Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

    Każda szkoła jest reprezentowane przez 3 osobową reprezentację, której towarzyszy 5 osobowa grupa kibiców w tym jeden ekspert oraz jako opiekun grupy nauczyciel informatyki.

    Udział kibiców jest elementem gry, każda szkoła za przybycie z grupą kibiców
otrzymuje 1 pkt.

    Zespoły trzyosobowe odpowiadają na pytania testowe zamknięte podobnie jak w grze „Milionerzy”

    Wszystkie pytania mają tę samą wagę. Za poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt, brak odpowiedzi - 0 punktów.

    W grze można korzystać z następujących kół ratunkowych:

 1. pytanie do eksperta, którym jest jeden z kibiców danej drużyny (wcześniej wybrany),
 2. pytanie do publiczności – można bezpośrednio szukać odpowiedzi u swoich kibiców zwracając się do nich o pomoc,
 3. pół na pół, czyli odrzucenie dwóch złych odpowiedzi z czterech,

    Każde wymienione koło ratunkowe może być wykorzystane tylko jeden raz podczas zawodów.

    W razie remisu będzie przeprowadzona dogrywka, w której odpada ten zespół, który pierwszy nie udzieli odpowiedzi na pytanie lub jego odpowiedź będzie trwała dłużej.

    W dogrywce będzie wyłoniony zwycięzca po pierwszym rozstrzygającym pytaniu.

    W skład Jury wchodzą nauczyciele informatyki ze szkół biorących udział w finale oraz przedstawiciele organizatora.

    Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością zagadnień, o Internecie, które wykraczają poza podstawę programową.

 

    Drużyny, które biorą udział w finale zajmują następujące miejsca w Konkursie:

    a. I miejsce – Drużyna, która uzyskała najwyższy wynik punktowy w finale (bez uwzględniania wyników z eliminacji konkursu);

    b. II miejsce - Drużyna, która uzyskała drugi najwyższy wynik punktowy w finale (bez uwzględniania wyników z eliminacji konkursu);

    c. III miejsce - Drużyna, która uzyskała trzeci najwyższy wynik punktowy w finale (bez uwzględniania wyników z eliminacji konkursu).

    Zastrzegamy sobie możliwość zorganizowania trzeciego etapu konkursu w formie zdalnej.

 

 • 5. Zakres tematyczny konkursu

    Orientacyjny zakres tematyki:

 1. Internet w ujęciu historycznym
 2. Znajomość pojęć: adres IP, DNS, domena, serwer, router, protokoły sieciowe, FTP, Telnet, IRC, grupa dyskusyjna, czat, wideokonferencja,
 3. Co jest potrzebne do podłączenia? Rodzaje dostępu do Internetu. Kto zarządza Internetem?
 4. Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, Zasada działania poczty elektronicznej
 5. Kategorie domen, domeny krajowe i funkcjonalne
 6. Statystyka domen w Polsce, adresy pocztowe
 7. Udostępnianie witryny w Internecie
 8. Bezpieczeństwo w sieci, Internet a prawo
 9. E – usługi, e-praca, e-nauka, e-aukcje, e-zakupy, e-banki itp.

 

 • 6. Komisja Konkursowa

Siedzibą Komisji Konkursowej jest Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Do zadań komisji konkursowej należą:

- Opracowanie zadań konkursowych.
- Przygotowanie Konkursu od strony organizacyjnej i technicznej.
- Ocena prac i wyłonienie zwycięzców.
- Powiadomienie uczestników o wynikach.
- Zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych i samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów finałowych.
- Wydanie zwycięzcom dyplomów i nagród.